( ! ) Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/jewelrnh/public_html/includes/lib_common.php on line 528
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0025164128{main}( )../article.php:0
20.0028279840require( '/home/jewelrnh/public_html/includes/init.php' )../article.php:17
30.0060397784load_config( )../init.php:96
Delivery procedure_Delivery_Help center_System category _Jewelry wholesale | alloy jewelry wholesale | silver jewelry wholesale | crystal jewelry wholesale | stainless steel jewelry wholesale
Favorite
Welcome Please sign in ,New User? Free registration

Delivery procedure

生效确认:
订单在货款到达钻石坊帐户时生效。在确认您的货款后,我们将立即处理订单,此日起即为您订单的发货起始日。
 
订单处理:
当您的有效订单确认后,如为订制订单我们将安排生产部门立即进行生产;如为现货订单我们将尽快安排发送货物,如遇特殊情况,我们将在两个工作日内与您联系,和您再次确认到货时间和处理流程。

商品出货:
根据您所填写的收货地址,我们将通过联邦快递或EMS快递,安全快捷地把货物送至您的手中,发货当天同时会用短信的方式(请确保手机联系方式的正确和畅通)立即通知您,以便您及时查收货品。
注:发货通知日(短信+电话)起,您如果在五天内没有收到货品,请及时拨打400-888-8888与我们联系。
 
货品送达:
产品送达您的手中,请您对产品进行检验和签收,并请您保留好签收单。若您需要退换货品,请参阅我们的退货流程。
注:当您签收后,如果发现有质量问题,请您及时通过我们提供的联系方式向我们投诉,我们会第一时间和您沟通解决。
注意事项:
订单中的送货地址若为单位地址,钻石坊会在工作日为您送达,遇双休日、法定节假日到货时间将会顺延;如订单中的送货地址为家庭地址,则不受此限制。


( ! ) Warning: include(/home/jewelrnh/public_html/temp/compiled/page_footer.lbi_en_us.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: Permission denied in /home/jewelrnh/public_html/includes/cls_template.php on line 1165
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0025164128{main}( )../article.php:0
20.01881457056cls_template->display( )../article.php:116
30.01881457328cls_template->fetch( )../cls_template.php:97
40.01881457936cls_template->make_compiled( )../cls_template.php:171
50.01881461880cls_template->_require( )../cls_template.php:237
60.01891504320include( '/home/jewelrnh/public_html/temp/compiled/article_help.dwt_en_us.php' )../cls_template.php:1165
70.02941528568cls_template->fetch( )../article_help.dwt_en_us.php:52
80.02941529040cls_template->make_compiled( )../cls_template.php:171
90.02941532904cls_template->_require( )../cls_template.php:237

( ! ) Warning: include(/home/jewelrnh/public_html/temp/compiled/page_footer.lbi_en_us.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: Permission denied in /home/jewelrnh/public_html/includes/cls_template.php on line 1165
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0025164128{main}( )../article.php:0
20.01881457056cls_template->display( )../article.php:116
30.01881457328cls_template->fetch( )../cls_template.php:97
40.01881457936cls_template->make_compiled( )../cls_template.php:171
50.01881461880cls_template->_require( )../cls_template.php:237
60.01891504320include( '/home/jewelrnh/public_html/temp/compiled/article_help.dwt_en_us.php' )../cls_template.php:1165
70.02941528568cls_template->fetch( )../article_help.dwt_en_us.php:52
80.02941529040cls_template->make_compiled( )../cls_template.php:171
90.02941532904cls_template->_require( )../cls_template.php:237

( ! ) Warning: include(/home/jewelrnh/public_html/temp/compiled/page_footer.lbi_en_us.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: Permission denied in /home/jewelrnh/public_html/includes/cls_template.php on line 1165
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0025164128{main}( )../article.php:0
20.01881457056cls_template->display( )../article.php:116
30.01881457328cls_template->fetch( )../cls_template.php:97
40.01881457936cls_template->make_compiled( )../cls_template.php:171
50.01881461880cls_template->_require( )../cls_template.php:237
60.01891504320include( '/home/jewelrnh/public_html/temp/compiled/article_help.dwt_en_us.php' )../cls_template.php:1165
70.02941528568cls_template->fetch( )../article_help.dwt_en_us.php:52
80.02941529040cls_template->make_compiled( )../cls_template.php:171
90.02941532904cls_template->_require( )../cls_template.php:237

( ! ) Warning: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening '/home/jewelrnh/public_html/temp/compiled/page_footer.lbi_en_us.php' for inclusion (include_path='.:/home/jewelrnh/public_html/') in /home/jewelrnh/public_html/includes/cls_template.php on line 1165
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0025164128{main}( )../article.php:0
20.01881457056cls_template->display( )../article.php:116
30.01881457328cls_template->fetch( )../cls_template.php:97
40.01881457936cls_template->make_compiled( )../cls_template.php:171
50.01881461880cls_template->_require( )../cls_template.php:237
60.01891504320include( '/home/jewelrnh/public_html/temp/compiled/article_help.dwt_en_us.php' )../cls_template.php:1165
70.02941528568cls_template->fetch( )../article_help.dwt_en_us.php:52
80.02941529040cls_template->make_compiled( )../cls_template.php:171
90.02941532904cls_template->_require( )../cls_template.php:237